Name
PGON{3}

Syntax
PGON{3} n, vect, status, wrap_method, wrap_flags, edge_or_wrap1, ..., edge_or_wrapn


Aufklappen ArchiCAD
ab 19.0